Υγειονομική ταφή αποριμμάτων

Η υγειονομική ταφή είναι η διαδικασία κατά την οποία τα απορρίμματα που πρόκειται
να διατεθούν διαστρώνονται σε στρώσεις ύψους 2-3 μέτρων, συμπιέζονται και καλύπτονται
με κατάλληλο αδρανές υλικό στο τέλος της καθημερινής λειτουργίας. Όταν ο χώρος διάθεσης
φθάσει στην τελική του χωρητικότητα, τοποθετείται μια τελική στρώση αδρανούς υλικού
πάχους 0,60 m περίπου και μετά στρώμα χώματος κατάλληλο για δενδροφύτευση,
ώστε να αποκατασταθεί τελικά το τοπίο.


Οι χώροι υγειονομικής ταφής δεν πρέπει να συγχέονται με τους χώρους ανεξέλεγκτης
απόρριψης, φαινόμενο ιδιαίτερα συχνό στη χώρα μας, οι οποίοι αποτελούν εστίες
ρύπανσης του περιβάλλοντός και πηγές ανάφλεξης. Αντίθετα η υγειονομική ταφή είναι
όχι απλώς μια περιβαλλοντικά αποδεκτή μέθοδος διάθεσης αλλά επίσης ένας άριστος
τρόπος για την αξιοποίηση αχρήστων χώρων και για την περιβαλλοντική τους
αποκατάσταση. Ο σχεδιασμός και η λειτουργία ενός χώρου υγειονομικής ταφής
προϋποθέτει την εφαρμογή μιας σειράς επιστημονικών, τεχνικών και οικονομικών
αρχών.


Οι διεργασίες στους χώρους της Υγειονομικής Ταφής είναι η γήρανση, η αποσάθρωση
και η δημιουργία στραγγισμάτων.
Η γήρανση είναι το σύνολο των φαινομένων που λαμβάνουν χώρα στο εναποτιθέμενο
υλικό που σε κανονικές συνθήκες υγρασίας δεν επηρεάζονται από παράγοντες που
προέρχονται από την επιφάνεια. Πρόκειται κυρίως για αναερόβια διεργασία κατά την
οποία η οργανική ύλη μετατρέπεται με την βιολογική αποσύνθεση σε Humus.
Παράλληλα συμβαίνει και ισχυρή ορυκτοποίηση με μετατροπή των υδροξειδίων των
μετάλλων σε σουλφίδια, ανθρακικά, πυριτικά και φωσφορικά άλατα.
Η αποσάθρωση δρα αντίστροφα. Διαβρώνει το υλικό και σχηματίζει πολλές ευδιάλυτες
ουσίες. Υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ αποσάθρωσης και γήρανσης. Η φυσική
αποσάθρωση που οφείλεται στο οξυγόνο και το CO2, επιδρά με μείωση του pH,
διάλυση στερεών λόγω ανθρακικού οξέος και οξείδωση.
Η βιολογική αποσάθρωση οδηγεί σε οξείδωση των οργανικών ουσιών προς CO2 και
των οργανικών αζωτούχων σε οργανικές ενώσεις που περιέχουν και θείο.

Τα στραγγίσματα αφορούν όλες τις ευδιάλυτες ουσίες που σχηματίστηκαν κατά τη
γήρανση και τα διαλυτά προϊόντα της γήρανσης και της αποσάθρωσης.
Οι ποσότητες τους εξαρτώνται από τη διεισδυτικότητα του νερού και ευνοείται η
δημιουργία τους από μεγάλου ύψους στρώματα απορριμμάτων.
Η αλληλοεπίδραση των φυσικοχημικών και βιολογικών φαινομένων που εξελίσσονται
στη μάζα των απορριμμάτων παίζουν καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία του χώρου
διάθεσης.

.