Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΔΙΝΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΑΡΤΑΣ
 
Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
 
ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
 
«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ ΑΡΤΑΣ»
 
Εκτιμώμενης αξίας 4.367.491,35 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ),
 
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
 
α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας
 
 
  1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ
  2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  3. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
.