ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΔΙΝΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι συνοπτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:
 
Ο Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Μ Ε Λ Ε Τ Η  Γ Ι Α  Τ Η Ν  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η  Μ Ο Ν Α Δ Α Σ
 Κ Ο Μ Π Ο Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ  Π Ρ Ο Δ Ι Α Λ Ε Γ Μ Ε Ν Ο Υ  Ο Ρ Γ Α Ν Ι Κ Ο Υ  Κ Α Ι  Π Ρ Α Σ Ι Ν Ω Ν   Ν Ο Μ Ο Υ  Α Ρ Τ Α Σ
 
Εκτιμώμενης αξίας 45.581,72 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)
 
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της ως άνω μελέτης.

.