Συλλογή και διάθεση στραγγισμάτων

     Η άφιξη στα απορρίμματα επιφανειακών ή βρόχινων νερών έχει σαν αποτέλεσμα την απόπλυση των απορριμμάτων και των προϊόντων αποσύνθεσης τους καθώς και τη δημιουργία τοξικού υγρού, γνωστό ως «στράγγισμα ή έκκριμα».
Η ποσότητα του παραγόμενου στραγγίσματος είναι συνάρτηση :
1. της ποσότητας των ομβρίων που φτάνουν στο ΧΥΤΑ πριν καλυφθούν από απορρίμματα
2.  της αποτελεσματικότητας της στράγγισης μετά την κάλυψη
3.  και της υγρασίας των απορριμμάτων

Γενικά τα στραγγίσματα παράγονται υπό αναερόβιες συνθήκες με αποτέλεσμα να περιέχουν υψηλές συγκεντρώσεις διαλυμένων οργανικών ενώσεων, οι οποίες προέρχονται από την αποσύνθεση οργανικών υλικών. Για την παραγωγή του στραγγίσματος απαιτείται ο κορεσμός των συμπυκνωμένων απορριμμάτων σε νερό.
Ο χρόνος που μεσολαβεί ανάμεσα στη λειτουργία του ΧΥΤΑ και την εμφάνιση του στραγγίσματος εξαρτάται από την αρχή λειτουργίας του πρώτου και την αρχική περιεκτικότητα υγρασίας. Το στράγγισμα  συλλέγεται και διαβιβάζεται σε ένα σύστημα αποχέτευσης όπου οδηγείται σε μια μονάδα βιολογικού καθαρισμού. .